Privacybeleid

Privacyverklaring Gaeenswerken.nu

Gaeenswerken.nu verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Gaeenswerken.nu is een initiatief van Platform Techniek Salland en Uitzendbureau Salland. Zij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Stichting Platform Techniek Salland is gevestigd te Luttenberg, Wispelweg 12, postcode 8105AB. Uitzendbureau Salland is gevestigd te Raalte, Boeierstraat 9, postcode 8102 HS.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van websitebezoekers, sollicitanten, (potentiële) kandidaten, medewerkers en (potentiële) opdrachtgevers.

Websitebezoekers

Als je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie die ons helpt om de website te verbeteren. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het gaat om informatie die gerelateerd is aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, medewerkers en (potentiële) opdrachtgevers

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de navolgende diensten te leveren (hierna te noemen: Diensten) : hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, advies, opleiden, planning en personeels- en salarisadministratie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens voor het:

 • zoeken naar geschikte kandidaten;
 • bemiddelen tussen kandidaten en (potentiële) opdrachtgevers;
 • aanbieden aan nieuwe opdrachtgevers;
 • sluiten van overeenkomsten met opdrachtgevers en medewerkers en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie en om wettelijk vereiste gegevens uit te kunnen wisselen met derde partijen;
 • begeleiden van re-integratie en herstel in geval van ziekte;
 • voorzien in ontwikkeling van medewerkers (denk aan scholing en aanvullende opleidingen);
 • benaderen voor events en andere informatie die interessant kunnen zijn;
 • verbeteren van onze dienstverlening door het verwerken en reageren op feedback of klachten.
 • het nakomen van de re-integratieverplichtingen en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • kwaliteitsdoeleinden;
 • doen van aanspraak op premiekortingen, loonkostenvoordeel, subsidies e.d.;
 • naleven van wet- en regelgeving.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Om de bemiddeling beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en/of antwoord te kunnen geven aan meer specifieke vragen van opdrachtgevers, kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn.

Bij de inschrijving leggen wij een beperkt aantal gegevens vast. Op vrijwillige basis kan jij deze aanvullen. Op het moment dat je daadwerkelijk voor ons aan het werk gaat, vragen wij jou om noodzakelijke aanvullende gegevens. Bijzondere gegevens leggen wij alleen vast om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Bij inschrijving vragen wij om de volgende gegevens;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties;
 • pasfoto en video (introductie); alleen op vrijwillige basis

Wij controleren jouw ID-bewijs om na te gaan of je in Nederland mag werken. Indien je niet binnen vier weken na het intakegesprek voor ons aan de slag gaat, verwijderen wij jouw ID-bewijs uit jouw dossier.

Op het moment dat je voor Gaeenswerken.nu gaat werken, leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • kopie ID bewijs
 • visa, werkvergunningen
 • burgerlijke staat
 • naam partner
 • noodcontactgegevens
 • bankrekeningnummer
 • salaris(stroken)
 • verklaring omtrent gedrag
 • BIG registratie
 • nevenfuncties
 • uitkeringen
 • subsidies
 • premiekortingen
 • loonbeslagen
 • verzuimregistratie
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Het kan zijn dat we naast de persoonsgegevens die we van jou zelf ontvangen ook persoonsgegevens van derden ontvangen, zoals persoonsgegevens die door een opdrachtgever aan ons kunnen worden verstrekt.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zoals kwaliteitsverbetering of acquisitie.
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.

In gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zal het niet verstrekken van de persoonsgegevens door jou aan ons ertoe leiden dat wij geen diensten aan jou kunnen verlenen.

Met welke partijen delen we jouw gegevens?

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s):

 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT- consultants die onze systemen ontwikkelen.
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw bemiddeling of outplacement.
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid);
 • pensioenfonds, indien van toepassing.
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

Worden jouw gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen die buiten de EER gevestigd, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje “cookies” wordt genoemd.

Cookies

Onze website maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.=

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en slecht voor het doel waarvoor het verzameld is. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele gerechtvaardigde belangen van ons of een derde om de persoonsgegevens te bewaren.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om:

 • jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken;
 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
 • je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Beveiliging

Gaeenswerken.nu doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Om onrechtmatig gebruik te voorkomen, houden rekening met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Opmerkingen, vragen of klachten?

In het geval van vragen, opmerkingen of klachten omtrent gegevensbescherming kan je dit melden via het volgende e-mailadres: hallo@gaeenswerken.nu.
Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter

Op diverse pagina’s op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter zelf. Als je met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.
In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter kan je zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 24-5-2018

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Scroll naar boven